Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE

 1.  Sklep internetowy działający pod adresem www.wartosciowegry.pl jest własnością firmy MAGDALENA NIEDZIAŁEK DĄBRÓWKA z siedzibą w Dąbrówka 64, 21-132 Kamionka, NIP 7121494401, REGON 431207635, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej („Usługodawca”).
 2.   Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem”) normuje wszelkie sprawy związane z korzystaniem ze sklepu internetowego www.wartosciowegry.pl zwanego dalej („Sklepem”).
 3.   Sprzedaż w Sklepie odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 tj. ze zm.).
 4.   Sklep jest zobowiązany dostarczać rzeczy nowe, wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych.
 5.   Informacje o towarach dostępnych w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu cywilnego.
 6.   Kontakt ze Sklepem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: info@wartosciowegry.pl, oraz pod numerem telefonu +48 603 807 808, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17, oraz osobiście, pod adresem: Lublin, ul. Lubartowska 77

ZAMÓWIENIA I REALIZACJA

 1.   Zamawiającym może być osoba pełnoletnia, będąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego (dalej „Zamawiający”).
 2.   Do prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagany jest dostęp do sieci Internet, przeglądarka stron internetowych z włączoną obsługą plików Cookies, posiadanie adresu poczty elektronicznej.
 3.  Zamówienia w Sklepie można składać za pośrednictwem strony www.wartosciowegry.pl.
 4.  Złożenie zamówienia przez Zamawiającego oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Sklep jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Przedmiotem umowy sprzedaży są towary prezentowane w Sklepie i znajdujące się w jego ofercie w chwili składania Zamówienia.
 5.   Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone poprzez e-mail, wysłany przez Sklep do Zamawiającego. W przypadku przedpłaty zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po potwierdzeniu zrealizowania płatności.
 6.   Składając zamówienie Zamawiający jest zobowiązany podać adres, na jaki ma być dostarczony zakupiony towar, określić sposób dostawy oraz sposób płatności.
 7.   Realizacja dostawy jest wykonywana za pośrednictwem firmy kurierskiej działającej na zlecenie Sklepu.
 8.   Czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi maksymalnie 3 dni robocze. W okresie świątecznym, oraz wakacyjnym czas ten może ulec wydłużeniu.
 9.   Zamówienie złożone do godz. 12.00 zazwyczaj wysyłane jest w tym samym dniu roboczym, lub jeśli dzień ten przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wysyłka następuje w najbliższy dzień roboczy.
 10.   Czas dostawy przesyłki liczony jest oddzielnie i zależy od wybranej formy dostawy.
 11.   Ceny towarów w Sklepie oraz koszty dostawy są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich PLN. Ceny podane w Sklepie nie zawierają kosztu dostawy produktu – koszt ten jest wskazywany i doliczany w momencie składania Zamówienia.
 12.   Koszty dostawy pokrywa Zamawiający, chyba że wartość zamówienia przekroczy sumę 600 zł – wtedy koszt dostawy pokrywa Sprzedający .
 13.   Dostawa zamówienia jest możliwa jedynie na terenie Polski.
 14.   Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku kiedy Klient nie przestrzega zasad Regulaminu lub zamówienie nie może być zrealizowane z przyczyn logistycznych – gdy nie ma możliwości dostarczenia towaru do miejsca wskazanego odbioru.
 15.   Możliwy jest odbiór osobisty zamówienia. Towar zamówiony i opłacony z góry jest składowany do 10 dni roboczych. W przypadku    braku odbioru przesyłki zamówienie jest anulowane. Zamówienie płatne przy odbiorze jest rezerwacją towaru na 3 dni robocze.
  Po tym okresie zam
  ówienie jest anulowane. Miejsce odbioru znajduje się w Lublinie, przy ul. Lubartowska 77.
 16.   Do Zamówienia dołączony jest dowód zakupu / Faktura VAT (na życzenie).
 17.   Sklep może organizować promocje i wyprzedaże, a także zmieniać ceny produktów.
 18.   Zamówienie realizowane jest w cenie, która obowiązywała w momencie jego składania.
 19.   Kwoty podane w Sklepie dotyczą oferty internetowej.
 20.   Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji  zamówienia, jeśli Zamawiający poda błędny adres dostawy.
 21.   Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.wartosciowegry.pl jest prawnie wiążącą umową sprzedaży pomiędzy Magdalena Niedziałek- właścicielem MAGDALENA NIEDZIAŁEK DĄBRÓWKA, a Zamawiającym.

 

PŁATNOŚCI

 1.   Klient dokonuje płatności za zakupy w sposób określony na stronie internetowej Sklepu w procesie akceptacji Zamówienia.
 2.   Możliwe są następujące sposoby dokonywania płatności: szybkie płatności elektroniczne, pobranie, płatność przy pomocy kart.
 3.   Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl”
 4.   Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich PLN.REKLAMACJE

 1.   Zamawiający może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową drogą elektroniczną na adres info@wartosciowegry.pl
 2.   Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
 3.   Reklamowany towar należy przesłać na adres: Magdalena Niedziałek Dąbrówka 20-123 Lublin, ul. Lubartowska 77 z dopiskiem „reklamacja"
 4.   Sklep w ciągu 14 dni roboczych rozpatrzy reklamację Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 5.   W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Sklep niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo usunie wadę. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Klienta obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, jeżeli wada jest istotna.

 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1.   Zamawiający może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem opisanych w niniejszym paragrafie, składając do Sklepu stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 15 dni od dnia dostawy Zamówienia pod wskazany przez Zamawiającego adres.
 2.   Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej.
 3.   W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za zakupione towary. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 15 dni, od dostawy zwrócić dostarczone mu towary (w stanie niezmienionym) wraz z dowodem zakupu na adres: Magdalena Niedziałek Dąbrówka, ul. Lubartowska 77, 20-123 Lublin. Koszt odesłania produktów do Sklepu ponosi Zamawiający. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Usługodawca wysyła zwracane pieniądze w ciągu 7 dni od momentu otrzymania zwrotu od Zamawiającego.
 4.   Zwrot uiszczonej przez Zamawiającego kwoty następuje przelewem na konto wskazane przez Zamawiającego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

  Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconych w wyniku odstąpienia od umowy towarów, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.  We wszelkich kwestiach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają odpowiednie zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) / Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) / Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych.
 2.  Regulamin obowiązuje od dnia 07.12.2016 r

Akceptuję

Ta strona korzysta z plików cookie